O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium, realizując swoje zadania statutowe od 2002 r. podejmuje się organizacji i wspierania przedsięwzięć o charakterze kulturalno – społecznym. Działalność obejmuje: wspieranie działań instytucji kulturalnych i artystycznych (stała współpraca z Teatrem A), organizację imprez kulturalnych, produkcję przedsięwzięć artystycznych, wspieranie projektów i inicjatyw społeczno – edukacyjnych, organizację warsztatów, kursów, seminariów; wspieranie działań związanych z ochroną śląskich zabytków, produkcję audiowizualną (nagrania muzyczne, projekty filmowe), pilotaż i uczestnictwo w projektach międzynarodowych (m.in. w ramach artystycznej współpracy europejskich regionów), prowadzenie działań dotyczących: wyrównywania szans, wykluczeń społecznych, resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie, osób z niepełnosprawnością (dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.